Wanneer bent u ondernemer?

🙂 Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Niet iedereen die een bedrijf begint, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding als ondernemer

beoordeelt de belastingdienst aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt dan gebruikmaken van een aantal speciale regelingen.

De belastingdienst  let bij de beoordeling op de volgende punten:

  • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?

Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

  • Hoe zelfstandig is uw onderneming?

Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.

  • Beschikt u over kapitaal?

Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.

  • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?

Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

  • Wie zijn uw opdrachtgevers?

U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en ntinuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van 1 of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.

  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?

U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.

  • Loopt u ‘ondernemersrisico’?

Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.

  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming, dan bent u waarschijnlijk ondernemer.

🙂 U verricht freelancewerkzaamheden

Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar u verricht wel werkzaamheden die rendabel zijn, hebt u resultaat uit overige werkzaamheden. U bent dan bij ons bekend als ‘resultaat-genieter’. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt de kosten die u maakt voor deze werkzaamheden aftrekken. Kosten die zowel zakelijk als privé zijn, kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. U hoeft geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit overige werkzaamheden. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekening-overzichten van uw bank. Ook een berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel hoort hierbij.

U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat hij loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) op uw loon inhoudt en betaalt. Dit heet opting-in.

🙂Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.

Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. Als de belastingdienst u als ondernemer voor de btw registreert, ontvangt u een omzetbelastingnummer. Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, let de belastingdienst op de volgende zaken:

– Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit? Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, is het niet van belang of u winst maakt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. U moet zelfstandig werkzaam zijn. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer.

– Werkt u in dienstbetrekking en hebt u daarnaast andere werkzaamheden? Als u naast uw vaste baan nevenwerkzaamheden uitvoert, dan kan het zijn dat u voor die nevenwerkzaamheden ondernemer bent voor de btw. Mogelijk moet u over de vergoeding die u voor die nevenwerkzaamheden ontvangt, btw berekenen. Een stukadoor die naast zijn vaste baan regelmatig stucwerk doet, moet bijvoorbeeld over zijn bijverdiensten btw berekenen.

– Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht? Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert (u verhuurt bijvoorbeeld een pand of u ontvangt octrooirechten voor een uitvinding), dan kunt u ook ondernemer voor de btw zijn.

– Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige? Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaam-heden uitvoert, dan bent u in het algemeen voor de btw geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld in de zomervakantie een keer uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en hebt u niets met btw te maken.